Održavanje TACad sistema

Paketi održavanja i podrške TACad On-site sistema 

Obezbeđeni su sledeći paketi održavanja i tehničke podrške, kako bi operativnost instaliranog sistema bila na najvišem nivou i kako bi se uz stručne savete sistem efikasnije koristio: 

 

 • TACad access paket održavanja i podrške – TACad Maintenance Access
 • TACad standardni paket održavanja i podrške – TACad Maintenance Standard
 • TACad enterprise paket održavnja i podrške – TACad Maintenance Enterprise

Uporedni pregled paketa:

 

Aktivnosti Paketi
  Access Standard Enterprise
Update-ovanje softvera aktuelnim verzijama 1)
Update-ovanje firmware-a na uređajima
E-mail podrška i saveti za rad na sistemu
Korekcije na softveru u slučaju bug-ova
Reinstalacija ili migracija sistema na novi server 2)
Oporavak sistema u slučaju incidentnih situacija na infrastrukturi
Telefonska podrška i saveti za rad na sistemu
Dijagnostika rada sistema po zahtevu: pregledi logova, stanje prerequisite-a, baze, aplikacija, servisa i opreme
Nadgledanje rada sistema: pregled logova, veličine baza, performansi 3)
Optimizacije procedura, poslova ili tabela u bazi (podizanje i održavanje indeksa, i sl.)
Prilagođavanje izveštaja prema potrebama korisnika 4)
Sastanci radi pružanja podrške, saveta za rad, napredne konfiguracije i dodatnih zahteva na sistemu 5)
Izlazak na teren po zahtevu radi provere funkcionisanja uređaja 6)

1) uključuje i licence za verzije softvera kojima se sistem update-uje

2) očekivano angažovanje jednom godišnje

3) jednom mesečno, udaljenim pristupom

4) očekivano godišnje angažovanje: 24 č (1-2 izveštaja)

5) očekivano angažovanje 4 puta godišnje, bez uračunatih putnih troškova

6) očekivano angažovanje jednom godišnje, bez uračunatih putnih troškova

 

Paketi održavanja i podrške TACad Hosting sistema

Pretplata na TACad Hosting ili Hosting+ paket obuhvata usluge održavanja i podrške nad TACad sistemom:

 

Aktivnosti podrške i održavanja za Hosting ili Hosting+
Update-ovanje softvera aktuelnim verzijama 1)
Update-ovanje firmware-a na uređajima
E-mail podrška i saveti za rad na sistemu
Telefonska podrška i saveti za rad na sistemu
Korekcije na softveru u slučaju bug-ova
Dijagnostika rada sistema po zahtevu: pregledi logova, stanje prerequisite-a, baze, aplikacija, servisa i opreme

1) uključuje i licence za verzije softvera kojima se sistem update-uje

 

Uslovi korišćenja za održavanje i podršku

Preduslovi za održavanje i podršku:

 

 • Instalirana poslednja verzija sistema
 • Obezbeđen udaljen pristup serveru i računarima na kojima je instaliran softver sistema (VPN, TeamViewer, AnyConnect): permanentan ili po zahtevu

 

Održavanje ne uključuje:

 

 • Dodavanje ili modifikaciju sistemskih funkcionalnosti
 • Rešavanje problema koji se odnose na mrežu, server, računare i druge resurse korisnika: održavanje tehničkih uslova potrebnih za funkcionisanje sistema, patchevi platforme na kojoj je instaliran softver, zaštita od uticaja računarskih virusa i sl.
 • Izlazak na teren radi dijagnostike, nadgledanja, update-a ili oporavka sistema za koji nije obezbeđen udaljen pristup
 • Zamenu ili popravke neispravnih uređaja kojima je istekao garantni rok
 • Dodatne obuke

Vreme odziva na upućen zahtev je 4 časa u okviru radnog vremena tehničke podrške (9:00– 17:00). Vreme za rešavanje se naknadno određuje i zavisi od vrste zahteva. Za sve pakete održavanja postoji mogućnost upućivanja zahteva za dodatnim angažovanjem, koje se obračunava po radnom satu.

 

Ažuriranje

Nakon isteka paketa za podršku i održavanje, sistem je moguće naknadno ažurirati na novu verziju, što podrazumeva instalaciju poslednjih verzija softverskih komponeneti sistema (baze podataka, windows servisi, web servisi, web aplikacija i windows aplikacija) i migraciju podataka i konfiguracije iz prethodne verzije sistema.

 

Opcije ažuriranja:

 

 • Ažuriranje sistema kao preduslov za pakete održavanja i podrške
 • Ažuriranje sistema bez održavanja i podrške, zbog novih funkcionalnosti, boljih performansi (podrška za nove uređaje, browsere i sl.)
 • Ažuriranje sistema zbog migracije na novi server (novi serverski OS, SQL)

 

Interventno održavanje

Nakon isteka usluge održavanja, sistem je moguće po zahtevu interventno održavati, i to u slučaju incidentnih situacija na infrastrukturi kao i po pitanju dijagnostike rada sistema i preduzimanju akcija kojim bi se uspostavio stabilan rad sistema. Kod interventnog održavanja ne postoje mogućnosti za korekcije na softveru u slučaju bug-ova, prilagođavanje izveštaja, instalaciju novih verzija komponenti ili migraciju na noviji server.

 

Interventno održavanje se obračunava kao dodatno angažovanje po radnom satu.

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Top